در کنار کتیبۀ ثلث علی رضا عباسی، رباط(کاروانسرای)خرگوشی، عقدای یزد


این بنا اکنون با جادۀ آسفالته فاصله دارد و از روستای عقدا در نزدیکی یزد میتوان به آنجا رفت. این اثر از معدود کتیبه های سنگی علی رضاست که خوشبختانه سالم مانده است.
Powered By Persian E107 © 2005-2009