سیاه مشقی از میرحسین خوشنویسباشی، از مجموعۀ آقای ناصر جواهرپور، کرج، 1383
Powered By Persian E107 © 2005-2009