در منزل آقای ناصر جواهرپور، کرج، 1383

مجموعه دار و خوشنویسی خوشرو و گشاده دست که درین روزها کمیابند.


Powered By Persian E107 © 2005-2009