عبدالرشید دیلمی، موزۀ ملی ایران
Powered By Persian E107 © 2005-2009