همراه با گروهی از استادان دانشگاههای مشهد ازجمله دکتر یاحقی، نامور و سیدی، مناره های هرات در زمینه نمایان است. 1385 ش.
Powered By Persian E107 © 2005-2009