در منزل استاد محمدجواد جدی، 1390، قطعه ای بدون رقم اما دلچسب از خوشنویس دورۀ قاجار
Powered By Persian E107 © 2005-2009