مسجدجامع دهلی، پس از نمازعیدفطر، 31/7/2011

در 10 مستطیل پشت سر من چگونگی ساخت این مسجد به زبان فارسی و خطِ ثلث نورالله احمد نوشته شده است.


Powered By Persian E107 © 2005-2009