بزرگداشت استاد فقید حسن زرین خط، 17/5/1390، نگارخانۀ برگ، عمارت عین الدوله، میدان هروی، تهران.

ا

از راست: قلیچ خانی، حامدی، مصطفی زرین خط (فرزند استاد)، نظام العلماء و ساعتچی.
در این مراسم که با همکاری مجلۀ تندیس برگزار شد، استادان نظام العلماء، ساعتچی و قلیچ خانی سخنرانی کردند.

Powered By Persian E107 © 2005-2009