مجموعۀ مقالات خوشنویسی مکتب شیراز، به کوشش حمیدرضا قلیچ خانی

این کتاب شامل 17 مقالۀ دربارۀ خوشنویسی شیراز سده های 7 تا 9 هجری است.
چاپ اول: زمستان 1390
فرهنگستان هنر ایران 
354 صفحه، مصوّر.


Powered By Persian E107 © 2005-2009