مرآت الاصطلاح از آنندرام مخلص (1158 ق.) / فرهنگ فارسی به فارسی
این کتاب در اوایل سال 2013 توسط کمیسیون نسخه های خطی هند در دهلی نو در دو مجلّد منتشر شده است.

این اثر بر پایۀ 4 نسخۀ خطی توسط: پروفسور چندرشیکهر، دکتر حمیدرضا قلیچ خانی و دکتر هومن یوسفدهی تصحیح انتقادی شده است.
گفتنی است که این کتاب در سال 1990 به انگلیسی ترجمه و چاپ شده بود ولی متن اصلی آن که فارسی است، برای نخستین بار منتشر گردیده است.
این کتاب در سال 1395 توسط انتشارات سخن با بازبینی دوبارۀ مصححان و نمایه های گوناگون در یک جلد منتشر گردید.
Powered By Persian E107 © 2005-2009