رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته


رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
چاپ اول: 1373

انتشارات روزنه (66430503-66567925)

512 صفحه

از کتابهای مرجع در خوشنویسی ایران است و شامل بیش از 20 رساله و متن کهن دربارۀ خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن است که از نسخه های گوناگون از موزه ها و کتابخانه های ایران و خارج از کشور گردآوری و تصحیح شده است. مطالعۀ آن به تمامِ مدرسانِ خط، خوشنویسان و علاقه مندان به پیشینۀ خط و مباحث نظریِ زیر توصیه می شود:

خاستگاه و پیدایشِ خط، اصول و قواعد خطوط گوناگون، تاریخچه و استادان خط، ساختِ مرکب، تراش قلم، ابزار کار، رنگ آمیزی، آهارمهره و ...

رسالۀ«آداب المشق» به خط استاد کیخسرو خروش نیز در آن به چاپ رسیده است.

 


Powered By Persian E107 © 2005-2009