دیوان نرگسی ابهری، انتشارات روزنه، 1376


نرگسی ابهری (878-938 ق)، برای نخستین بار بر اساس5 نسخۀ خطی مقابله و تصحیح شده است.
Powered By Persian E107 © 2005-2009