تختِ سنگی جهانگیر، پادشاه هند، قلعۀ آگره، 1384

دورتا دور این تخت با اشعاری فارسی و به خط نستعلیق عالی تزیین شده است. به گمان کتیبه های این تخت که در سال 1011 ق اجرا شده است، به خط محمد حسین کشمیری باشد.از آنجا که عموم مردم اجازه دارند که حتی گروهی بر روی آن نشسته و عکس یادگاری بگیرند، کتیبۀ ارزشمند این سنگ آسیب بسیار دیده است.
Powered By Persian E107 © 2005-2009