در موزۀ ارمیتاژ، سن پترزبورگ، روسیه، سالن ایران، 1385گفتنی است که روشِ ارایۀ آثار ایران و موقعیتِ سالن، دستِ کم به موزۀ لورر، پاریس نمیرسد.
Powered By Persian E107 © 2005-2009