در موزۀ لوور، 1388یک بار که به استاد ایرج افشار گله میکردم که حیف فلان نسخه ها در ایران نیست و ..... 
گفتند مگر ما با آثاری که مانده چه کرده ایم؟ و اگر آنها امکان نگهداری و معرفی بهتر دارند، چندان ناراحت نباش !


Powered By Persian E107 © 2005-2009