در کنار برج سلطان مسعود غزنوی، غزنه، افغانستان، 1383

غزنی هنوز هم حال و هوای دورۀ غزنویان را دارد. مزار سنایی غزنوی و سید حسن غزنوی و ..... همان جاست و گویا تاریخ ثابت مانده است و ما به صدها سال پیش بازگشته ایم. برج های پشت سر من حدودِ 1000 سال است که سرپا هستند بدون توجه و رسیدگی چندانی. دیدنِ غزنی، بلخ، هرات و ... جان را تازه میکند.


Powered By Persian E107 © 2005-2009