نقلِ آثار میرعماد به دست پیروان عثمانی اش
بسیاری از آثار میرعماد توسط خوشنویسان ترکیه نقل شده است که در اینجا دو نمونه را آورده ام. تفاوت نقل و جعل در این است که در مشق نقلی، خوشنویس به نقلی بودن اثر اشاره میکند و هدفش نشان دادن قدرت و توانایی اجرایی است.
این حقیر از سالها پیش درپی پژوهشی گسترده دربارۀ نقل و جعل در خوشنویسی هستم که از نخستین سدۀ اسلامی (بر اساس مستندات تاریخی)آغاز شده و به دورۀ معاصر (تهران و قزوین و ... ) میرسد و ضمن بررسی علل و عوامل، ویژگیها آن را بررسی میکند. در این پژوهش تاکنون بیش از 650 اثر (شامل کتاب، مرقع و قطعه)گردآوری کرده ام و نمونه های مشق نقلی و جعل از ابن بواب، ابراهیم سلطان، میرعلی، محموداسحاق شهابی، میرعماد، احمد نیریزی، عبدالمجید درویش و شاگردانش، غلام رضا اصفهانی، سیدگلستانه و بسیاری دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که امیدوارم تا سال آینده بتوانم به آنها سامانی داده و منتشر کنم. البته دوستی میگفت: بعد از انتشار آن کار جاعلان را راحتتر و حرفه ای تر خواهی کرد.

Powered By Persian E107 © 2005-2009