در کنار استاد رویین پاکباز، آتلیۀ شن، 4/5/1389


استاد رویین پاکباز، هم رویین است و هم پاکباز به معنای تمام کلمه. پژوهشهایی چون «دایره المعارف هنر» گواهی بر دقت و صحت علمی ایشان است و افتخار این حقیر، دوستی با این بزرگوار.
Powered By Persian E107 © 2005-2009