سیاه مشق، یحیی الحسینی، 1311ق. موزۀ هنرهای زیبا، اصفهان.

 

بسیاری از آثار را که هنرجویان و کارشناسان کم تجربه از آن غلام رضا و ... می دانند از خوشنویسان بزرگی چون یحیی الحسینی و عبدالکریم منشی و دیگر شاگردانِ میرزا غلام رضاست و یادمان باشد که در آن زمان فقط دو سه هنرمند نبوده اند و دهها خوشنویس با عیار نزدیک به هم میزیسته اند. در نتیجه هر اثر بدون رقم را به میرزا و استادان مشهوری چون میرحسین و میرزا محمدکاظم منسوب نکنیم.

 


Powered By Persian E107 © 2005-2009