از راست: اقای محمدجواد جدی، حمیدرضا قلیچ خانی و احسان الله شکراللهی، 1390

آثاری از استاد سیدحسن میرخانی از مجموعۀ آقای محمدجواد جدی


Powered By Persian E107 © 2005-2009