با شهریاران شعر، از آغاز تاکنون، انتشارات مروارید، (چاپ دوم) 1386چاپ نخست این کتاب در سال 1382 منتشر شد. کتاب دربرگیرندۀ زیباترین و ماندگارترین شعرهای سخنوران ادب فارسی (حدود 150 شاعر) در گسترۀ یازده سده است.از پیش از رودکی سمرقندی تا دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی.
Powered By Persian E107 © 2005-2009