در برابر کولوسئوم، رُم، ایتالیا، 1388


این بنا را هم از عجایب هفتگانه دانسته اند، همچون تاج محل در آگرۀ هندوستان.

بزرگترین تماشا خانۀ بازمانده از دورۀ باستان.
Powered By Persian E107 © 2005-2009