در نزدیکی برج پیزا، ایتالیا، 1388


جالب است که این همه گردشگر می آیند تا ایرادی در معماری یک بنا را ببینند و اگرچه اکنون می شود آن را صاف و درست کرد اما این کار را نمی کنند تا این شهر که جز این مجموعه، جذابیتِ دیگری ندارد، از رونق نیفتد. چون در آن صورت برج درست می شود اما شهر سقوط می کند.
Powered By Persian E107 © 2005-2009