اصطلاحات نسخه پردازی در دیوان بیدل دهلوی از حمیدرضا قلیچ خانی/ دهلی نو/ اسفند 1389، 336صفحه.


فایل PDf کتاب در این نشانی در دسترس همگان قرار دارد:
http://newdelhi.icro.ir/uploads/IstelahateNuskhapardazi.pdf


Powered By Persian E107 © 2005-2009